Patiënten verantwoorde, doelmatige en kwalitatief hoogstaande zorg bieden.

We werken daarom volgens richtlijnen van de Nederlandse KNO-vereniging en proberen de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Zo maken we gebruik van onafhankelijke adviseurs en controleurs die ons werk analyseren en ons helpen 100% kwalitatieve en specialistische zorg te bieden.

Onze artsen zijn nooit uitgeleerd en worden regelmatig bijgeschoold.

We bezoeken relevante congressen en verduurzamen onze kennis door deze op dagbasis met elkaar te delen. Dit doen we met name in onze overdrachten en vergaderingen. Zo zorgen we ervoor dat richtlijnen en de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van KNO structureel worden besproken en dus niet aan onze aandacht ontsnappen.

Kwaliteitsbeleid

Onze behandelingen zijn geprotocolleerd, dat wil zeggen dat vast staat op welke wijze een behandeling wordt uitgevoerd. Hiernaast streven wij er naar u zo volledig mogelijk te informeren over uw aandoening en behandeling, zodanig dat u in staat wordt gesteld zelf mee te werken aan uw genezing. Wij proberen onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Een niveau dat overigens niet alleen door onszelf bepaald en gecontroleerd wordt, wij maken namelijk gebruik van diverse onafhankelijke adviseurs en controleurs.

Rechten van de patiënt

Als patiënt heeft u een aantal belangrijke rechten die door een arts (of een andere hulpverlener) moeten worden gerespecteerd:

 • Recht op informatie
 • Recht om een behandeling of een onderzoek te weigeren
 • Recht op inzage in uw medisch dossier
 • Recht op een second opinion
 • Recht op privacy
 • Recht op medezeggenschap

Plichten van de patiënt

Als patiënt moet u volledige, eerlijke en duidelijke informatie geven over uw gezondheid. Zo kan uw arts een goede diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. Ook wordt van u verwacht dat u actief meewerkt aan uw behandeling. U moet binnen redelijke grenzen de adviezen die u krijgt opvolgen. Voorgeschreven medicijnen moet u bijvoorbeeld gebruiken.
U bent ook verplicht om u te identificeren. U moet op verzoek een geldig identiteitsbewijs zoals rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kunnen tonen. Ten slotte moet u uw zorgverlener (via uw zorgverzekeraar) betalen voor de geleverde zorg.

Recht op informatie

Als patiënt heeft u recht op goede informatie van uw zorgverlener. Artsen (en andere zorgverleners) moeten u vertellen over:

 • uw ziekte of aandoening;
 • de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling;
 • de voor- en nadelen van de behandeling of het onderzoek;
 • de vooruitzichten voor uw gezondheid;
 • medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Met deze informatie beslist u of u toestemming geeft voor een behandeling. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan uw zorgverlener het verder uit te leggen.

 

Uitslagen

U krijgt de uitslagen van onderzoeken van het laboratorium of radiologie van uw arts. Laboranten, degenen die bloed afnemen of het radiologisch onderzoek doen, kunnen u dit niet vertellen.

 

Toestemming

Voordat een zorgverlener u behandelt, moet u toestemming geven. Dit kan mondeling, het hoeft dus niet op papier te staan. Als u wordt opgenomen gaan wij ervan uit dat u het eens bent met de hele behandeling. Soms vragen we opnieuw uw toestemming, bijvoorbeeld bij een onderzoek dat heel belastend voor u kan zijn.
Wilt u een behandeling of onderzoek niet, dan geeft u geen toestemming. Laat dit altijd aan uw behandelend arts of andere zorgverleners weten. We respecteren uw beslissing. Als u geen toestemming geeft voor een onderzoek of behandeling, bespreken we samen met u wat er verder gebeurt.

 

Bijzondere situaties

Bij acute situaties mag een hulpverlener zonder toestemming handelen. Soms kunt u zelf geen toestemming geven. In dat geval moet de hulpverlener toestemming vragen aan familie of naasten. U kunt ook van tevoren uw wensen vastleggen in een wilsverklaring. In deze verklaring kunt aangeven welke behandeling u wel of juist niet wilt. En wie uw eventuele vertegenwoordiger of gemachtigde is.

 

Toestemming kinderen

Voor kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders of voogden. Wel moet het kind verteld worden wat er precies gaat gebeuren. Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouders. Zijn ouders en kind het niet met elkaar eens, dan heeft het kind het laatste woord. Het kind moet dan wel alle belangen redelijk tegen elkaar kunnen wegen. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelfstandig toestemming geven, net als volwassenen.

 

Inzage medisch dossier

Zorgverleners moeten van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. Hierin staan alle gegevens over de behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, brieven en operatieverslagen. Het dossier is eigendom van het Vijf Meren Kliniek, u kunt het niet meenemen. U kunt uw dossier wel inzien samen met U behandelend arts.
Voordat u uw dossier mag inzien, is een zorgverlener verplicht om eventuele informatie over anderen tijdelijk uit het dossier te halen. Bijvoorbeeld informatie over een familielid. Ook mag een zorgverlener zijn persoonlijke aantekeningen er uithalen.

 

Een kopie van uw dossier aanvragen

Wilt u een kopie van uw medisch dossier? Neem dan contact op met de KNO – Vijf Meren Kliniek en dien u verzoek in bij de medewerker van de Vijf Meren Kliniek. Zij zal dit verzoek bespreken met de behandelend arts.

U kunt uw medisch dossier ook ten allen tijde inzien op www.mijnspaarnegasthuis.nl

 

De volgende gegevens zijn noodzakelijk om uw verzoek te gaan behandelen :

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • uw geboortedatum
 • elke zorgverlener die u behandeld heeft
 • de periode van de behandeling en het specialisme waarover u inzage wilt hebben
 • een geldig legitimatiebewijs

Na ontvangst van uw gegevens kunt u binnen één maand een kopie van uw medisch dossier persoonlijk komen ophalen bij de Vijf meren Kliniek. Persoonlijk ophalen is van belang omdat u zich moet kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

Medische beelden op dvd/cd

Van gemaakte medische beelden op de afdeling radiologie of nucleaire geneeskunde (echografie, röntgenfoto, MRI-, PET-, DAT- of CT-scan) kunt u een kopie op dvd aanvragen. Voor het aanvragen van een dvd van uw medische beelden gebruikt u het aanvraagformulier. Na 3 werkdagen kunt u de dvd of cd ophalen bij de receptie van de afdeling radiologie. Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Wijzigen gegevens

U kunt gegevens in uw medisch dossier laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor gelden aparte regels voor uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Natuurlijk moet u als patiënt hierover overleggen met uw behandelend specialist.

 

Second opinion

U heeft recht op een second opinion, ofwel een tweede mening. Dat betekent dat u de mening vraagt van een andere zorgverlener dan uw behandelaar. De andere zorgverlener geeft alleen medisch advies en neemt de behandeling niet over. Vraagt u een second opinion? Laat dit dan ook weten aan uw behandeld arts.

 

Wanneer een second opinion?

U kunt bijvoorbeeld een second opinion vragen als u een belangrijke beslissing moet nemen over uw behandeling. Of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Vraag bij uw zorgverzekeraar wat u moet doen voordat u een second opinion vraagt en of de second opinion vergoed wordt.

 

Recht op Medezeggenschap

Om onze organisatie blijvend te verbeteren is uw stem onontbeerlijk. Hiervoor houden we jaarlijkse patiëntenenquetes. Tevens kunt u hieraan verder bijdragen door uw suggesties ter verbetering van onze zorg te melden. Dat kan direct aan één van onze medewerkers of door een hiervoor op de poli aanwezig meldingsformulier in te vullen en af te geven.

 

Rechten en plichten van de zorgverlener

Een arts (of een andere zorgverlener) heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen, op basis van zijn deskundigheid en overtuiging. Hij hoeft dus niet zonder meer te doen wat een patiënt hem vraagt. Een zorgverlener mag weigeren een behandeling of onderzoek uit te voeren, als hij vindt dat dit medisch niet noodzakelijk is.

 

Plichten van de zorgverlener

Een zorgverlener is verplicht om goede zorg te verlenen aan een patiënt. Daar hoort bij dat hij uw rechten als patiënt respecteert. Ook moet een zorgverlener u medisch noodzakelijke zorg geven. Daarnaast moet de zorgverlener een medisch dossier bijhouden. Hierin staat alle informatie over de behandelingen die hij de patiënt heeft gegeven. Ten slotte moet een zorgverlener uw identiteit controleren voordat u gebruikmaakt van zorg.

 

De cliëntenraad

De cliëntenraad van de Vijf Meren Kliniek behartigt de gemeenschappelijke belangen van al onze patiënten, op al onze locaties. Via deze cliëntenraad kunnen onze patiënten meepraten over het beleid van de Vijf Meren Kliniek.

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd en geregeld op welke manier de cliëntenraad de belangen behartigt. De leden van de cliëntenraad adviseren de Vijf Meren Kliniek gevraagd en ongevraagd. Zij houden toezicht op de kwaliteit van zorg en denken o.a. mee over zaken als bejegening, communicatie, bereikbaarheid, service en toekomstvisie. Leden van onze cliëntenraad zijn: de heer Gert Bucher (gepensioneerd huisarts), mevrouw Evelijn Hartvelt (Client Services Director bij een uitgeverij), mevrouw Tanja Kruijer (leidinggevende in de jeugdzorg) en de heer Richard Maertens (werkzaam in de olie- en gasindustrie).

 

Meer informatie

De rechten en plichten van de zorgverlener zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO ). Meer informatie over deze wet vindt u op Rijksoverheid.nl

 

Uw verzekering

Uw zorgverzekeraar vergoedt zorg in het ziekenhuis.
De meeste behandelingen en spoedeisende zorg krijgt u vergoed. Uw zorgverzekering dekt de kosten. Wees u ervan bewust dat ook als een behandeling onder de dekking van de zorgverzekering valt, het eigen risico nog altijd in rekening kan worden gebracht door uw zorgverzekeraar.
Sommige behandelingen vergoedt uw verzekeraar alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent. Vraag voor uw behandeling na bij uw zorgverzekeraar of u wel of niet aanvullend verzekerd bent voor de te vergoeden behandeling.
Voor de vergoeding van uw behandeling heeft u een geldige verwijsbrief nodig. Bij interne verwijzingen van specialist naar specialist, is dit niet van toepassing.

 

Wat vergoedt uw verzekeraar?

Informeer vóór uw afspraak bij uw zorgverzekeraar welke zorg vergoed wordt. Dit voorkomt dat u achteraf voor nare verrassingen komt te staan.

 

Eigen risico 2024: € 385,-

U bent 18 jaar of ouder? Dan betaalt u in 2024 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Dat geldt ook voor zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Naast het verplichte eigen risico heeft u mogelijk een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico en het verplicht eigen risico samen bedragen maximaal € 885,-.

Kosten van een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg krijgt u altijd vergoed vanuit het basispakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering.
Heeft u vragen over uw eigen risico of vrijwillige bijdrage? Neem contact op met uw verzekeraar.
Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u ook terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: over ziekenhuis rekeningen

 

Verwijsbrief

U wilt dat uw verzekeraar de kosten voor uw zorg vergoedt. U heeft daarvoor een verwijsbrief nodig. Behalve bij spoedeisende hulp. Daar kunt u direct terecht bij spoedgevallen.
Let op: zonder verwijsbrief vergoedt uw zorgverzekering niets
U heeft altijd een verwijsbrief nodig. Voor de vergoeding van uw behandeling heeft u een geldige verwijsbrief nodig. Een verwijsbrief is één jaar geldig en de datum op de brief moet eerder zijn dan de datum van uw eerste afspraak.

 

Heeft u geen verwijsbrief?

Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten niet. U krijgt in dat geval de rekening thuis en moet deze zelf betalen.

 

Spoedeisende zorg – geen verwijsbrief nodig

Voor spoedeisende zorg heeft u geen verwijsbrief nodig. Deze zorg wordt door uw zorgverzekeraar vergoed. Hiervoor geldt wel uw eigen risico.

 

Passanttarieven

Klik op de onderstaande link voor de passantentarieven van de verzekerde behandelingen (B-segment). Indien uw verzekeraar geen dekking of restitutiepolis biedt, kunt u de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Passantentarieven 2024