Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uiteraard voldoet de Vijf Meren Kliniek aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien de van de Algemene Verordening Gegevens bescherming. Bovendien hebben al onze medewerkers in hun contract een clausule ondertekend dat men zich houdt aan de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens.

Privacy

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. U moet ervan uit kunnen gaan dat alles wat u met uw arts (of een andere zorgverlener) bespreekt, geheim blijft. Alleen de personen die betrokken zijn bij uw behandeling mogen uw gegevens inzien. Ook mogen zorgverleners niet zomaar informatie doorgeven aan uw partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met uw toestemming.

Uw privacy en het patiëntendossier

In de Vijf Meren Kliniek worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Dit patiëntendossier is helemaal digitaal. Het voordeel is dat alle gegevens over uw behandeling bij elkaar staan. Zo is de kans op het maken van fouten kleiner. Uw gegevens zijn altijd beschikbaar en kunnen niet zoekraken.

Regels over inzage

Natuurlijk is het belangrijk dat uw privacy goed beschermd is in een systeem, waar veel hulpverleners uit het ziekenhuis in kunnen. Er zijn daarom regels welke hulpverlener welke gegevens in uw dossier mag inzien. Ze mogen alleen uw gegevens bekijken wanneer het noodzakelijk is voor de zorg of hun werkzaamheden. De Vijf Meren Kliniek controleert regelmatig of medewerkers zich hieraan houden.
Voor sommige gegevens is uw privacy extra belangrijk. De Vijf Meren Kliniek regelt op dat moment zelf al dat niet iedereen deze gegevens kan inzien.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en voor welk doel. Bovendien beschrijven wij hierin onder welke voorwaarden wij uw gegevens aan derden verstrekken. In de verklaring staat uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot uw gegevens en waar u terecht kunt voor uw eventuele vragen of klachten over de wijze waarop wij met u gegevens omgaan.
Lees hier onze privacyverklaring.

Veelgestelde vragen over AVG en privacy

Op welke wijze manier worden de rechten op privacy van de patiënt versterkt of aangevuld met invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.
Door de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Ze krijgen hier meer zeggenschap over. Zo moet de Vijf Meren Kliniek u toestemming vragen om gegevens over te dragen aan derden en die toestemming kunt u ook weer intrekken als u dat wilt. Het ziekenhuis moet transparant zijn over welke gegevens zij van u verwerken. Wij beschrijven dit in onze privacyverklaring.

In de AVG worden ook nieuwe rechten opgenomen zoals:
Recht op vergetelheid: het recht om te vragen uw verwerkte gegevens te verwijderen, maar ook dat de Vijf Meren Kliniek de verwijdering doorgeeft aan andere organisaties die deze gegevens van het ziekenhuis hebben gekregen.
Recht op dataportabiliteit: recht van de Vijf Meren Kliniek om uw persoonsgegevens in een digitaal bestand te krijgen, zodat wij u uw gegevens makkelijk door kunnen geven.

Voor welk doel worden mijn gegevens gebruikt?

Een patiëntendossier aanleggen is een wettelijke verplichting. Patiëntgegevens worden gebruikt om goede zorg te kunnen bieden maar ook voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg.

Worden mijn gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt dan voor medische doeleinden?

Uw gegevens worden ook gebruikt voor kwaliteitsregistraties, landelijke registraties en soms voor wetenschappelijke doeleinden. Medische beroepsverenigingen hebben vaak een eigen kwaliteitsregistratie waarmee zij de gegeven zorg bewaken en verbeteren. Ook zijn er landelijke registraties op het gebied van kwaliteit en statistiek. In al deze gevallen worden deze gegevens niet herleidbaar tot uw persoon geleverd. Sommige registraties zijn wettelijk verplicht zoals registraties voor bijvoorbeeld prothesen en pacemakers. In dat geval gebeurt dit wel op naam. Ook de Nationale Kankerregistratie gebeurt op naam.

Welke gegevens worden er van mij bewaard?

Gegevens die de Vijf Meren Kliniek van u bewaart zijn naast uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en Burgerservicenummer aantekeningen over uw gezondheid (zoals bij u verrichte onderzoeken en uitslagen hiervan, observaties en bevindingen) en correspondentie van de medisch specialist aan uw huisarts.

Op welke wijze kan ik mijn toestemming intrekken?

Toestemming intrekken gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt. In onze privacyverklaring kunt u vinden hoe u uw toestemming kan intrekken voor de verschillende verwerkingen.

Als ik vragen heb over hoe mijn persoonsgegevens worden verwerkt bij de Vijf Meren Kliniek, waar kan ik dan terecht?

De Vijf Meren Kliniek heeft een medewerker in dienst die de privacy in het ziekenhuis bewaakt: de functionaris gegevensbescherming. Deze medewerker houdt toezicht op de juiste toepassing en naleving van de privacywetgeving in het ziekenhuis. Voor vragen over de toepassing van privacy binnen de Vijf Meren Kliniek kunt u ons benaderen: info@vmk.nl